Rust in hel Groot Badhuis.

    In Zandvoort trokken we het Groot Badhuis binnen in onafzienbare rijen. De grootte zaal bleek te klein  de terrassen moesten te hulp komen om ons te verzwelgen. Na het brood eten en hel innemen van verschillende drankjes kregen we het vendelzwaaien van dc Rotterdamse Stormers te zien en gymnastiek van de Haagsche Stormsters de Gooische harmonica-club gaf enige nummers en het Amsterdamse Fanfarekorps deed zich horen. Hierna sprak de Hoofdstormer ons op de bekende kernachtigs, met gezonden humor doorspekte wijze toe. Hij vergelijkt dezen Velddag met een vorige bijeenkomst, waar men in veel kleiner getal bijeen was. spreekt van onzen groei, vertelt dar velen voor dag en dauw al zijn vertrokken om hier aanwezig te zijn. wijst op de vele moeilijkheden welke nog overwonnen moeten worden, gedenkt de Indische makkers, waarvan een vertegenwoordiger aanwezig is en spreekt hel vertrouwen uit in de toekomst, waarin de Jeugdstorm door heel het volk als de kern van de vaderlandslievende jeugd zal worden erkenden hartelijk gejuich ging na deze rede op. waarna het Stormerslied werd gezongen. Toen was hel tijd om de opstelling voor het defilé te gaan vormen.

    Het defilé

 Met achten hebben wij toen voor den Hoofdstormer gedefileerd. Wie dit gezien heeft zal het nooit vergeten. Dit was een groots moment in de geschiedenis van de organisatie van de jeugd. Een jeugd, die in tucht en  orde. geestdriftig, maar stram en beheerst, zich vrijwillig ten dienste van het vaderland stelt. Een uiting van de geboorte van den nieuwen Nederlander, die in de toekomst voor ons volk de eerste stralen van de opgaande zon ziet doorbreken met onweerstaanbare kracht.Het kon nog veel strammer en nog veel onberispelijker. makkers : hel kan echter moeilijk met meer verstaalden wil of met meer oprechte geestdriftige mooiste waardering kregen wij van een jongen padvinder, wiens organisatie wij niet wensen te bestrijden. Na afloop kwam hij zich bij  een van de leiders melden : Ik kom me opgeven bij jullie, want hier hoor ik bij ! Zou je dan niet liever enkele maanden wachten, tot na de Jamboree" Nee, het missen van de Jamboree heb ik er graag voor over ! "

    De mars door Zandvoort.

Na afloop van het defilé werd de indeling met vieren weer aangenomen en ging hel door Zandvoort. waar velen zich langs den weg, in de voortuinen of voor de ramen der woningen hadden opgesteld. Vele onzer vlaggen waren er te zien en de meeste toeschouwers bleken ons welwillend gezind

Een enkel knuistje van een ~vrijheid" roepend terreur-manneke liet ons zien. dat wc ook nog tegenstanders hebben

(Wat zijn dat toch vreemde natuurverschijnselen in de volkomen tegenstrijdigheid van hun uitroep en hun bedoelingen Ernstige wanklanken werden niet gehoord.

    Het afscheid.

Op het stationsplein stelden wc ons voor het laatst op. Na het zingen van ons volkslied, verklaarde de organisator den Velddag voor geëindigd. De Hoofdstormer nam afscheid en alle afdelingen gingen weer huiswaarts. Enkele afdelingen (wc zagen het Gooi en Kennemerland) wandelden zowaar weer helemaal naar Haarlem terug. De meesten gingen echter in Zandvoort op den trein of de bussen

collectie E.scholtenlo

 

   

collectie E.scholtenlo


Paulus Loot Boulevard  nr 11

De kaderschool

Een opleiding school waarin diverse disciplines werden beoefend.

Voor jonge meisjes veel jongedames uit Zandvoort volgen hier hun leer programma. Het heeft niet lang bestaan want door de komst van de Atlantikwall  werden deze huizen gesloopt.

De meisjes werden na de oorlog in gastgezinnen geplaatst. Nadien werden zij met hun ouders verenigd.

  De jongerenorganisatie van de NSB, de Nationale Jeugdstorm (NJS), werd op 1 mei 1934 opgericht. Het lidmaatschap was op basis van vrijwilligheid. 'Arische' jongens en meisjes tussen de 10 en 18 jaar konden toetreden. Hoewel de Jeugdstorm de schijn probeerde op te houden een niet-politieke groepering te zijn, waren de ideeën grotendeels gebaseerd op de NSB-ideologie. Tijdens de bezetting streefden de Duitsers ernaar de NJS op te laten gaan in de Hitler-Jugend. Maar Mussert en 'hoofdstormer' C. van Geelkerken slaagden erin het nationale karakter van de jeugdorganisatie te bewaren. Op haar hoogtepunt telde de Jeugdstorm 16.000 leden.

In heel Nederland waren op diverse plekken locaties waren de jeugdstorm konden oefenen,

NOORD-HOLLAND

Gewestkwartier: Spaarne 94, Haarlem. Tel. 20543.

Gewestleider: Stamheer Ph. E. Feenstra.Gew. Meisjesleidster: Vluchtleidster N . Bossers—v. d. Linden

 collectie E.scholtenlo

 

De Nationale Jeugdstorm is gesticht door de  Leider der Nationaal

Socialistische Beweging der Nederlanden, Ir. A . A  Mussert.

Zinspreuk:

D e zinspreuk va n den Jeugdstorm luidt: In Godsvertrouwen alles voor het Vaderland"

 

Grondslag:

Het Nederlandsche Volk is een organisch geheel.

Een in geest en bloed met voor- en nageslacht bestendigt het, in verbondenheid aan den Nederlandschen bodem het Vaderland .

Enkelingen of groepen hebben eigen belangen ondergeschikt te

stellen aan het belang van het vaderland en dit te dienen naar de mate van de verkregen vermogens.

Eerbied voor den godsdienst, goede zeden, vaderlandsliefde, eer- en plichtsbesef, kameraadschap, tucht, orde, offervaardigheid en gemeenschapszin moeten i n de volksgemeenschap worden aangekweekt, ontwikkeld en in stand gehouden.Doel:

Aansluitend bij den staatkundigen en maatschappelijke opbouw

van den Nieuwen Staat een eensgezinde, geestelijk en lichamelijk gezonde, krachtige Nederlandsche jeugd te vormen, die volgens eigen aard gelooft aan en handelt naar zinspreuk en grondslag van de Nederlandse beschaving in woord en beeld

„Nationale Jeugdstorm" . Het bevorderen van saamhorigheid  bij

alle leden van den Nederlandschen, Dietschen stam.

Het kweken van liefde voor en kennis van de Nederlandsche beschaving in den ruimste zin .

Leden:

Leden van den Jeugdstorm kunnen zijn:

a. Alle Nederlandsche en stamverwante jongens en meisjes van

10—18 jaar, wier gezindheid en gedrag voldoen aan de eisen, welke

door zinspreuk en grondslag van den „Nationale Jeugdstorm" worden gesteld.

b. Nederlanders en stamverwanten boven 18 jaar, die instemmen

met zinspreuk, grondslag en doel van den „Nationale Jeugdstorm"

en door de leiding van de Beweging geschikt worden geacht daarin

een functie te bekleden.

Zij, die tot den „Nationale Jeugdstorm" willen toetreden en aan

de bovenvermelde voorwaarden voldoen, worden ingeschreven als

„jongmaat " (voorlopig lid). Na gebleken geschiktheid worden zij

aangenomen als lid .

De leden worden onderscheiden in :

a. Meeuwen: jongensleden va n 10—14 jaar.

b. Stormers: jongensleden va n 14—18 jaar.

c. Meeuwkes: meisjesleden va n 10—14 jaar.

d. Stormsters: meisjesleiden va n 14—18 jaar.

e. Kaderleden.

Gelofte:

Onverminderd de overige te stellen eisen, wordt het lidmaatschap

door de stormers en stormsters en kaderleden slechts verkregen na

het afleggen van de gelofte.

Ik, storm(st)er, beloof, dat ik moedig, eerlijk en trouw in Godsvertrouwen alles zal geven voor het Vaderland"

Indeling:

De Jeugdstorm is uit de volgende eenheden opgebouwd:

a. jongenseenheden:

De trek (normaal 6, ten hoogste 8 stormers of meeuwen),

De wacht {2 trekken),

De schaar {2—4, normaal l 3 wachten).

Het vendel (2—4, normaal l 4 scharen),

De stam (2—6, normaal l 4 vendels),

De ban (2—6, normaal l 5 stammen),

b. meisjes eenheden:

De trek (normaal 6, ten hoogste 8 stormsters of meeuwkes),

De troep (2 trekken).

De schaar (2—4, normaal l 3 troepen),

De groep (2—4, normaal l 4 scharen).

De vluch t {2—6, normaal l 4 groepen).

De zwerm (2—6, normaal l 5 vluchten)

 collectie E.scholtenlo

 

Stormers lied.

Op Nederlandsche Jongeren

Weg met verdeeldheid waanzin

En volgt den Meeuwenvaan!

Een Vaderland, dat eendracht

Als hoogste volksdeugd eert,

Dat zullen wij herwinnen,

Want . . . Jong Nederland marcheert!

Laat onze Stormmeeuw brengen.

Tot ver aan 't Zuiderstrand,

De lang verklonken roepstem

Van 't oude Vaderland!

Een leuze, die de natie

Sinds jaren scheen verleerd,

Die zullen wij doen schallen,

Want . . . Jong Nederland marcheert!

Sluit Uw geleed'ren Stormers!

Rukt vastberaden voort!

Draagt In nog koele harten

De geestdrift van Uw woord!

Een volk, dat In Godsvertrouwen

Zijn land weer dient en eert,

Dat zullen wij herwinnen,

Want . . . Jong Nederland marcheert


Op het strand vermaakte de jeugdstorm zich ook met diverse speelgoed

zie onderstaande foto,s,

 

 collectie e.scholtenlo


Wat doen de meisjes eigenlijk in den Jeugdstorm ?

 

In den „Nationale Jeugdstorm" marcheert de jeugd van het nieuwe

Nederland. Zowel jongens als meisjes vervullen in den Jeugdstorm

een taak, die uitgaat boven de taak, die zovele  jeugdverenigingen

zich hadden gesteld in het achter ons liggende tijdperk.

Ideëel marcheren de stormers en stormsters schouder aan schouder

In feite wordt echter slechts in heel bijzondere gevallen gezamenlijk

opgemarcheerd; in de normale diensten werken jongens en meisjes

geheel afzonderlijk van elkaar.

De natuurlijke omgang, die in een gezond Volk tussen jongens en

meisjes kan en moet bestaan wordt vanzelfsprekend niet verhinderd

en juist de opvoeding in den Jeugdstorm is de waarborg dat ergerlijke

toestanden in de verhouding tussen jongens en meisjes van één

jeugdbeweging — zoals die vroeger maar al te vaak met alle gevolgen van dien aan den dag traden — onmogelijk zijn.

De jonge mannen en vrouwen, die door den Jeugdstorm aan het

 

Volk zullen worden afgeleverd, zullen gezonde Nederlanders zijn

bewust van hun en haar plaats in het Volk . Zij zullen niet behept zijn

met verderfelijke, volksvreemde en volk ondermijnende  ideeën  die

een verzwakking van het volksbestaan betekenen.

In den Jeugdstorm wordt de jeugd opgevoed in den natuurlijke eerbied, die moet bestaan tussen jonge mannen en jonge vrouwen.

Zoals gezegd: In de diensten werken de jongens en meisjes afzonderlijk van elkaar.

De meisjes hebben een eigen dienstvorm, eigen liederen, eigen

spelen, kortom een eigen Jeugdstorm-stijl

Ligt bij den jongensdienst de nadruk op de weerbaarheid, op de

voorbereiding voor arbeidsdienst en weermacht, bij de meisjes heeft

de weerbaarheid een geheel andere inhoud. Ook een meisje moet

weerbaar zijn, maar deze weerbaarheid is totaal anders dan bij de

jongens, alleen reeds omdat  het doel van deze weerbaarheid volkomen

anders is. Wij willen werkelijk niet van de meisjes „Flintenweiber "

maken, waarvan de bolsjewistische armeeën ons zo’n afschrikwekkend voorbeeld geven  Het Nederlandsche meisje moet weerbaar

zijn, omdat dit weerbaar-zijn gezondheid, kracht en een fiere levenshouding inhoudt. En dit kan het Nederlandsche meisje allerminst

ontberen wil zij beantwoorden aan haar roeping, moeder te zijn van

ons nageslacht.

Door den Jeugdstorm zal het meisje voorbereid worden op de taak

die zij als vrouw in de maatschappij behóórt in te nemen.

Belangrijk is  dit verband het verleden jaar ingestelde dinisthalt-oor voor stormsters. Vrijwilligsters uit den Jeugdstorm worden een

hal jaar ingezet in een gezin, om daar de huishouding, kinderverzorging als spinnen, weven, handwerken e.d. te helpen.

jonge meisje bedierf en haar ondeugdelijk maakte voor haar natuurlijke taak. 'De „vorming" , waarbij onze geschiedenis belicht wordt

 Ook volksdansen en handenarbeid, als

onderdeel van de geestelijke vorming , wordt door de stormsters beoefend.

De inzet van duizenden Nederlandsche vrijwilligers, waaronder

honderden Jeugdstormers, aan de oorlogsfronten vindt ook in den

stormstersdienst zijn neerslag. Een vast onderdeel van den dienst is

het gezamenlijk schrijven van brieven en het verzorgen van pakjes

voor onze vrijwilligers. De stormsters zorgen, dat de band tussen

de vrijwilligers en het vaderland sterk en gaaf blijft, dat zij zich nooit

alleen voelen en steeds speuren, hoè het vaderland met hun heldhaftige inzet meeleeft.

Een gezond Volk maakt de kracht van de natie uit. Stormsters

zullen in vrijwillige dienst in den Jeugdstorm de volksgemeenschap

Dienen. Met sport en spel, huishoudelijk werk in theorie en praktijk,

Door het aankweken van eerbied voor ons verleden en van oprechte

Vaderlandsliefde, vormt de Jeugdstorm het Nederlandsche meisje tot

Een waarachtig dienares van de volksgemeenschap.


klik hier om terug te gaan naar het hoofdmenu