KLIK OP FOTO,S VOOR VERGROTING.


 

verzameling. E.scholtenlo

De organisatie Todt ( OT ) was in Zandvoort gevestigd in de Brederode straat
 evenals een garage van de NSKK.dat deze afdeling niet stil hebt gezeten blijkt uit het het kaartje waarop de Verdedigingswerken  werken werden gebouwd


Het werd gevaarlijk eind 1944 voor de bewoners van zandvoort

 verzameling. E.scholtenlo


verborgen verzet tegen de bezetter

verzameling  E.scholtenlo


Tekst: Nederland zal herrijzen - Oranje zal Overwinnen! - 31 augustus 1941
Kleur: Oranje, blauw, wit
motief: Blauwe letter "W" en blauwe kroon op oranje ondergrond, waarop witte letters "V"

In de nacht van 30 op 31 augustus 1941 worden tienduizenden oranje pakjes boven Nederland gedropt.

Ernest Voorhoeve de oplichter

Bij onze tabaksperikelen mogen we niet onvermeld laten de goede gaven, die de R.A.F. ons enige malen heeft bezorgd door uitstrooiing van kleine zakjes echte thee, voorzien van een label met bemoedigend opschrift, en vooral van goede sigaretten in een symbolische verpakking. Dat was op 31 Augustus 1941. Moeilijk laat zich de verrassing beschrijven van velen, die den ochtend van Koninginnedag opgeluisterd zagen door de onverwachte vondst van oranje pakjes sigaretten met  een gekroonde W en de witte V van de victorie. Aanvankelijk werd er grif een rijksdaalder voor betaald maar weldra liepen de prijzen voor deze souvenirs waarvan zelfs de omhulsels hoog genoteerd stonden  op tot veertig ja zelfs vijftig gulden. Ernest Voorhoeve, toen nog propagandaleider van de N.S B zag hierin een mooie gelegenheid om het Oranje-gezind publiek eens bij den neus te nemen en tevens zijn propaganda-kas te spekken. Hij liet de pakjes zorgvuldig namaken en in groten getale verkopen; Vele gegadigden vonden het blijkbaar toen nog niet zoo vreemd, dat N.S.B.-ers• zich bezig hielden met het verhandelen van sigaretten, waarvan het sierlijk omhulsel niet alleen verzekerde: „Nederland zal herrijzen" en „Oranje zal overwinnen" hetgeen in de populaire afkorting. O.Z.O. herhaald werd, maar dat tevens vermeldde: „Deze sigaretten zijn vervaardigd uit Nederlandsch-lndische tabak". Er werd in ieder geval druk gekocht. Op 7 januari 1942  koos Voorhoeve het schendblad De Misthoorn uit, om de goegemeente te laten weten, hoe fijntjes hij haar er tussen had genomen en hoe dankbaar hij was voor de daarbij verkregen versteviging der propaganda fondsen met een bedrag van niet minder van 13,600 euro.

het tweede front Duitsland was verslagen. werd gevierd met uitgave van dit boekje

DIT WAS EEN ZELFGEMAAKTE DECORATIE VAN EEN GULDEN.

verzameling  E.scholtenlo

 deze speld droeg men na de oorlog

verzameling  E.scholtenlo

deze speld droeg men na de oorlog

verzameling  E.scholtenlo


 OP DEZE KAART ZIET U WAT ER GESLOOPT IS IN ZANDVOORT DE GEHELE KUSTLIJN IS VERDWENEN.

Allemaal gesloopt de bebouwing aan de zeereep

kurhaus in zandvoort

verzameling . E.scholtenlo

 Duitse kaart van de verdedigings- werken

verzameling  E.scholtenlo


organisatie R.A.D  (rijks arbeids dienst op wacht bij hotel Noordzee )

foto  A.koper

verzameling E.scholtenlo

verzameling  E.scholtenlo

Het voormalige Noorderbad beter bekend al  richbad was in de oorlogsjaren een weldaad voor de Duitse bezetter zowel in 1941 als in 1942 vermaakte zich op het terras van het Noorderbad. tegenwoordig heet het bennies en is het zwaar vervallen.


Heerlijk vertoeven op het terras

Later werden de vrijheden langzamerhand steeds minder voor de bewoners

verzameling E.scholtenlo


verzameling E.scholtenloVerduistering plaatje voor op de fiets dit was verplicht dit om te voorkomen de de engelse bommenwerpers licht zagen in het bezette gebied.

verzameling E.scholtenloHoewel de gemeente Zandvoort door bommen noch granaten rechtstreeks noemenswaardige schade heeft opgelopen, is zij als schakel in de keten der Atlantikwall door de maatregelen van den bezetter, een der zwaarst getroffen plaatsen des lands geworden, voornamelijk als gevolg van het volledig schoonslopen der kustrook  van het dorp, ter breedte van ruim 100 m. en ter lengte van ruim 2,5km. 848 st, zijnde 28.2%) van het totaal der Zandvoortse woningen en voorts 121 andere gebouwen omvattende l watertoren, Hotels (13), Pensions (22), Café Restaurants (8), Garagebedrijven!! (3), Zeebad inrichtingen  (3), winkels en bedrijven (65), tezamen een inhoud van liefst 920.000 m3 of 30"/o •van alle bouwwerken in de gemeente uitmakende, viel met fundering en al aan de sloopwoede  ten offer. Minder zwaar maar niettemin ernstig werd het dorp getroffen door de van liet grootste deel der overgebleven bevolking en het met de daad opgevolgde bevel van den bezetter, de leeggekomen woningen onbewoonbaar te maken door het uit slopen van alle installatie's aan sanitair, water, 'gas en 'électriciteit. Ruim 900 woningen ondergingen deze bewerking. Mijn explosies, regen, storm, houtroof en diefstal teisterden de verlaten bebouwing nog meer en ook de intact gebleven gebouwen en woningen, welke door den bezetter waren gevorderd voor huisvesting van soldaten (Duitsers, Russen, , Armeniërs en andere vreemde mogenheden , leden ten zeerste  door uit woning en vernieling, zodat het dorp op het tijdstip der bevrijding werd aangetroffen met ca. 1600 beschadigde woningen en gebouwen, 'waarvan ,ruim 60°/o in onbewoonbare staat verkeerde. Het einde van de oorlog betekende helaas nog geenszins het einde van verdere vernieling; in de eerste tijd na de bevrijding werd nog vrij veel schade aangericht als gevolg van diefstal en mijnen  munitie-explosies. Het aspect van het dorp was in de eerste dagen van Mei al even bedroevend als overal elders in geteisterde gebieden. In- en rond de gemeente waren mijnenvelden aangelegd en alles was overwoekerd  met prikkeldraad en onkruid. Het strand was van noord tot zuid  geharnast met van mijnen voorziene palen, betonnen  obstakels enz. en de zeereep bezet met zware gewapende  betonnen vestingwerken, bunkers, onderaardse gangen, geschutopstellingen en wat dies meer zij. Vier maanden hard werken met ca. 300 man aan slopen, opruimen, schoonmaken, in orde brengen van wegen en herstellen, hebben het dorp welhaast zijn normale aanzien hergeven en vooral het aanstonds na de mijn ruimingen verwijderen van palen en obstakels aan het strand, hebben er toe bijgedragen, dat in het afgelopen seizoen zeer veel bezoekers na zoveel jaren, eindelijk weer van strand en zee konden genieten.
Het herstel van de licht tot middelzwaar beschadigde woningen is terstond na de bevrijding onderhanden genomen en door minstens .evenveel werkers, ondanks grote moeilijkheden, zo goed mogelijk voortgezet, zodat thans ca. 959 woningen weer in bewoonbare staat zijn gekomen. Nu de toestanden op het gebied van materiaalvoorziening en transport geleidelijk verbeteren, mag worden verwacht, dat het herstel van licht tot middelzwaar beschadigde woningen van groep III (schade van €  6611.13. en minder), vóór het einde van het Jaar zijn beslag heeft gekregen en de zwaarder beschadigde woningen van groep II (schade van  € 1361.34 en hoger), in het eerste kwartaal van 1946 grotendeels m bewoonbare staat zijn gebracht.
Er was in 1941 ook een aanslag op de burgemeester van Zandvoort
De burgemeester van Zandvoort word door een kleine groep W.A. mannen in zijn woning bedreigd en in elkaar geslagen dit gebeurde omdat de burgemeester niet wilde dat er op zijn huis het v teken geschilderd werd dit v teken betekende namelijk v victorie voor Duitsland  dat wint op alle fronten  een aantal werden naderhand opgepakt  en sommigen gingen naar het vreemdelingen legioen en de meeste kwamen enkele maanden later terug.
Zo zag het strand in Nederland eruit  in 1941
Duitse soldaten op het strandDuitse soldaten op het strand 1940

Voor de oorlog maakte de Nederlandse regering boekjes hoe men maaltijden moest maken in verband met schaarste van de producten.


verzameling  E.scholtenlo

verzameling E.scholtenloIN 1941 WERD ER NOG  DRANK EN SNAPS GELEVERD

verzameling  E.scholtenlo

verzameling  E.scholtenlo

Nederlandse hervormde kerk Bijna opgeblazen

 

op 10 november  1943 werd een dynamiet lading aangebracht om bij een eventuele invasie deze te laten springen gelukkig is dat nooit gebeurd

 


Grafmonument Paulus Loot. In november 1943 hebben de Duitschers in de torens van de Zandvoortsche kerken zware ladingen springstof aangebracht met het doel deze torens bij hun terugtocht op te blazen en op die wijze ook in Zandvoort enige Kultur'-monumenten achter te laten. De rijksinspectie voor de kunstbescherming te s'-Gravenhage kon deze poging tot vandalisme niet verhinderen. De Rijks Inspecteur van de kunstbescherming Dr. J. Kalf kon echter wel bereiken, dat het monumentale marmeren portaal der grafkapel van Paulus Loot, hetwelk een sieraad is in de Ned. Herv. kerk, werd gedemonteerd en in een terrein aan de Weimarweg werd begraven. Mocht de toren worden opgeblazen, dan zou dit grafmonument tenminste behouden blijven. De oorlog is geëindigd en de Duitschers hebben hun sinistere voornemens met de Zandvoortse torens niet kunnen uitvoeren. Thans wordt het monument voor rekening van de rijks inspectie van de kunstbescherming weer opgegraven en opnieuw in de Ned. Hervormde kerk opgebouwd. Dit fraaie portaal, hetwelk uit het begin van de achttiende eeuw dateert, zal men dus binnenkort weer in het kerkgebouw kunnen bewonderen.

KERK KLOKKEN.

Onderwerp: Bescherming van klokken tegen vordering.

Met het oog op de mogelijkheid, dat de klokken in onze torens zouden gevorderd moeten worden om te worden omgesmolten voor militaire doeleinden, had de Nederlandsche Regering, reeds vóór ons land in den oorlog werd betrokken, bepaald, dat een klein aantal klokken , namelijk zulke, die moeten worden beschouwd als historische gedenkstukken van de grootste betekenis, van deze vordering zou worden vrijgesteld.
Daar op het ogenblik, waarop dit besluit werd genomen, niet bekend was van welken kant buitenlandse gevaar kon dreigen, waren de kennisgevingen, waarin van deze maatregel wordt mededeling gedaan, gesteld in het Nederlandsch, Franse, Duitse en Engelse. De bedoeling van deze kennisgeving, die zal moeten worden opgehangen in de nabijheid der te beschermen klokken, is, dat militaire autoriteiten, belast met de in beslagneming van klokken, de door de kennisgeving beschermde klokken, als zoodanig gekenmerkt door een daarop aan te brengen letter M, zullen sparen. Hoewel thans vaststaat, dat de mededeling zich alleen heeft te richten tot het Duitse gezag, vind ik daarin geen aanleiding de reeds gereed gemaakte kennisgeving door nieuwe te vervangen.
Tot de klokken, die deze bescherming zullen genieten, behoren er ook in den aan Uwe Gemeente toebehorende toren te Zandvoort - 1 klok.
Ik doe U hierbij een model toekomen van de letter M, waarmede de beschermde klokken moeten worden gemerkt, en verzoek U deze letter in witte verf te laten aanbrengen op het lichaam der klok, ter hoogte van den aanslag van den klepel.
Voorts verzoek ik U bijgaande kennisgeving, zoo nodig door omlijsting en plaatsing achter glas zoodanig beschermd, dat zij onbeschadigd blijft, ook wanneer zij moet worden aangebracht op een plaats. waar zij is blootgesteld aan weer en wind, ten spoedigste op een in het oog vallende plaats te doen bevestigen. Het meest geschikt lijkt mij daartoe de kast van het uurwerk, of wanneer dit niet gaat, de deur die toegang geeft tot de torentrap.
Mocht iemand zich bij U vervoegen om klokken in beslag te nemen of te inventariseren, dan gelieve U hem met nadruk op de kennisgeving en de bedoeling daarvan te wijzen.
Eventueel gewenste nadere inlichtingen betreffende deze aangelegenheid gelieve U te vragen aan Dr. W. van der Elst, die bereid is U zoo mogelijk te bezoeken, wanneer twijfel mocht bestaan over de klok, die voor bescherming is aangewezen.
Ik verzoek U ten slotte beleefd de ontvangst van de kennisgeving te bevestigen door bijgaand reçu te ondertekenen en aan mij terug te zenden aan bovenstaand adres.
                                                                               DE INSPECTEUR KUNSTBESCHERMING

PROVINCIAAL BESTUUR VAN NOORD-HOLLAND

                                                                                                         HAARLEM, 12 A p r i l   1943
Aan Heeren Burgemeesters der gemeenten in Noord-Holland

Onderwerp: KLOKKENVORDERING

Gevolg gevende aan een desbetreffend verzoek van den Rüstungsinspekteur, heb ik in mijn circulaire van 1 december 1942, 3de afd.B.,no.80-94/21650, aan de Burgemeesters der gemeenten in Noord-Holland met meer dan 10.000 inwoners onder meer de mededeling gedaan, dat in principe in iedere burgerlijke gemeente één klok zou kunnen blijven hangen.
Deze mededeling heeft, naar mij thans bij herhaling blijkt, tot misverstand aanleiding gegeven.
Bedoeld is slechts, der plaatse één klok zal kunnen blijven hangen, een klok, die alsdan met die bestemming zal worden vrij gegeven, een klok derhalve die wellicht uit een andere plaats afkomstig is. De opvatting, dat niet alle klokken uit een gemeente zullen worden weggevoerd, is dan ook geenszins juist. Behalve in het spergebied langs de kust, waaruit alle klokken zonder uitzondering worden verwijderd, zullen alleen de
M klokken ongemoeid gelaten worden.
  worden weggevoerd met dien verstande, dat uit de opslagplaatsen, na selectie, een aantal klokken ter beschikking zullen worden gesteld voor alarmdoeleinden waar zulks nodig blijkt. Voor dit doel zullen vermoedelijk in de eerste plaats de C klokken met een gewicht van niet meer dan 250 kilo worden aangewezen. Ik wijs er nadrukkelijk op, dat uit het bovenstaande volgt, dat pogingen om het wegvoeren van klokken te voorkomen vruchteloos zullen moeten blijven. Slechts indien door het wegvoeren van een klok ernstige schade dreigt te worden toegebracht aan een monumentale toren. dat is aan een toren die opgenomen is in de lijst de Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, is er aanleiding om ter zake overleg te plegen. Daarbij dient in het oog te worden gehouden, dat hier slechts sprake is van zodanige schade als het gevolg zal zijn van de omstandigheid, dat de klok niet verwijderd kan worden zonder dat belangrijke hoeveelheden metselwerk moeten worden afgebroken ofwel een gewelf onder de klok moet worden uitgebroken ofwel de constructie op enigerlei wijze ernstig wordt bedreigd. In zulk een geval dient men zich te wenden tot den Inspecteur Kunstbescherming te ‘s-Gravenhage op het Sweelinckplein, met een deskundig rapport omtrent de maatregelen die voor het verwijderen van de klok noodzakelijk zouden zijn.
Tot den Rüstungsinspekteur dient men zich niet te wenden.
De vraag of een toren op de lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst voorkomt kan beantwoord worden door het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.

De Commissaris der provincie Noord-Holland

                         B a c k e r


 

kerk pdf
kerk bijna sloop goed.pdf (2.39MB)
kerk pdf
kerk bijna sloop goed.pdf (2.39MB)

 


verzameling  E.scholtenlo

Bewoners van zandvoort in 1940

 Deze foto is in Haarlem gemaakt maar wel mooi om te laten zien

STATION ZANDVOORT NA DE BEVRIJDING

Sloop bunkers na de oorlog werden veel bunkers gesloopt hier een foto,s van de sloop van de bunker

 Duitsers tijdens een luchtalarm

Toen de Duitse troepen Zandvoort binnenreden  werden zij verwelkomt door de inwoners   was ook niet verwonderlijk want Zandvoort was pro Duits.

KLIK OP FOTO,S DOCUMENTEN VOOR VERGROTING

vele badgasten en vele Duitsers waren werkzaam in de toeristen sector  in Zandvoort er was dus niet een Anti-Duits gevoel in Zandvoort er werden veel bijeenkomsten georganiseerd  hier een bijeenkomst van Anton Mussert in het kostverloren park waar veel zandvoorters op af kwamen.

 


Het inwonertal van Zandvoort was eind 1942-  9,800 inwoners. Op 13 mei 1943 hadden reeds 6,600 inwoners de gemeente verlaten 1,700 inwoners waarvan zeer veel N.S.B  mochten blijven  terwijl  bovendien 1000 ingezeten voorlopig tot eind februari 1943 van evacuatie waren vrijgesteld.

NSB MEISJES NA DE OORLOG 

Plaatsing van N. S. B. meisjes in gezinnen.
Zandvoorters, Naar U' allen bekend zal zijn, is het gebouw van de Amsterdamsche vacantiekolonie aan de Kostverlorenstraat, sinds enkele weken ingericht tot tehuis voor gewezen N.S.B.-meisjes. Ruim 100 meisjes zijn hier thans ondergebracht en hun. aantal groeit nog elke week, zodat, indien daartoe toestemming wordt verkregen, binnenkort ook de Clara-stichting wegens plaatsgebrek, mede in gebruik zal worden genomen. De stichting, die ressorteert onder den. P. O. D., staat in direct, contact met het" Departement van Justitie. De meisjes, die hier worden ondergebracht, zijn van 15—21 jaar oud, uit verschillende klassen en standen. Men treft er boerinnetjes uit Drenthe, naast onderwijzeressen uit Amsterdam en Rotterdam, arbeiderskinderen, naast meisjes uit zeer gegoede kringen. Roomsen Katholieken, Protestanten en van andere godsdienstige overtuigingen. Het zijn allen meisjes, die kortere of langere veroordeling  moeten ondergaan, omdat ze lid waren van Jeugdstorm of andere organisatie der N. S. B. In de meeste gevallen dus meisjes, die op H, 15 jarigen leeftijd door hun ouders naar de N. S. B. zijn gedreven, zonder dat de meesten van hen de draagwijdte van deze handeling beseften. Met de Directrice van dit tehuis zijn thans besprekingen gevoerd, om deze meisjes weer langzamerhand in de maatschappij terug te Brengen, en hen te
.onder te brengen  bij,diverse ..gezinnen, voorlopig alleen in.. Zandvoort, en als hulp in de  huishouding onder te brengen weet   de vraag overtreft hier verre het aanbod., de._plaatsing van^deze meisjes dit vraagstuk" van het grootste  tekort, aan  -goed huishoudelijk personeel, althans voorlopig, gedeeltelijk op, te lossen  al  zal  het zwaartepunt hier moeten vallen, op de, sociale en opvoedende taak die hier als werkgeefsters, ik zou willen, zeggen als ouders en opvoeders, is -weggelegd. . Er wordt zoveel, gesproken momenteel over vergeving gezindheid  en verzoening; hier is een mogelijkheid  voor,

 ARBEIDS INZET 

Voor de meeste inwoners hoefde dat allemaal niet werken in het buitenland. of elders in Nederland .Helaas lukte het maar een klein aantal om onder te duiken zodat zij niet ingezet kon worden voor de arbeiders inzet veel inwoners moesten verplicht werken in Zandvoort

 

verzameling  E.scholtenlo

 Wie kan ons helpen waar dit gebouw stond in Zandvoort Duitse soldaten staan voor een gebouw waar oranje bier verkocht werd

verzameling  E.scholtenlo

verzameling  E.scholtenlo


In het begin was het contact goed te noemen met de bezetter er kwamen wel nieuwe regels voor de burgerbevolking maar het viel reuze mee er werden nog steeds sportwedstrijden gehouden en de Duitsers deden mee met paarden race op het strand kortom het was net of  er geen oorlog was.Duitse troepen trokken in hotels en er werden verschillende onderdelen gelegerd  in Zandvoort


Op 8-04-1945

Deze troepen waren gelegerd in Zandvoort

300 man TURKMENIERS ( MONGOLEN )

200 MAN MARINE

100 MAN LUFTWAFFE

12 MAN GENIE IN SANDERSTELLING

COMMANDANT OBERLT. MOLL  IN DE KENNEMER GOLFCLUB


Marisstraat 


DE SCHELP ( ZOMERS BUITEN )

ook in de schelp werden troepen gelegerd de schelp oftewel zomers buiten genoemd werd een belangrijk radio communicatie station voor  Zandvoort en omgeving na de oorlog werd de schelp een opvang huis voor de indien en hun gezinnen  naderhand werden deze verplaatst en de bewoners konden deze woningen opnieuw betrekken.

verzameling  E.scholtenlo

In de schelp was een radiostation gevestigd t.b.v. de luftwaffe   hier stond op het terrein 4 grote masten  radio ontvangers die alle bewegingen in de lucht konden ontvangen  het radio en zendgedeelte was geplaatst in de wilhelmina school wat er naast lag het personeel lag in de bunkers achter de schelp.OPENING HOTEL „DE SCHELP" 1946  Onder zeer grote belangstelling had Zaterdagmiddag j.l. de opening plaats van hotel „De Schelp" de vroegere vakantiekolonie van „'s Zomers Buiten", thans voorlopig ingericht voor een korter of langer verblijf van uit Indië gerepatrieerden. De voorzitter van de stichting  zomers Buiten" te Amsterdam', de heer v.d. Sluis, deelde in zijn openingswoord mede, dat van Prins Bernhard bericht was ontvangen, dat deze, omdat zijn aanwezigheid vereist was bij de opening van de Moerdijkbrug, hedenmiddag tot zijn spijt verhinderd was -de opening van dit hotel mede te maken, terwijl de wethouder van publieke werken te Amsterdam wegens ziekte verstek moest laten gaan. Hij richtte vervolgens een speciaal welkomstwoord tot den burgemeester van Zandvoort, den heer Van Alphen, den heer Terpstra, administrateur bij de Amsterdamse gemeentebedrijven en vele andere genodigden, en schetste vervolgens, hoe de opening van dit thans grootste hotel aan onze Noordzeekust, met haar 220 kamers, die plaats bieden voor 350 gasten, een feit had kunnen worden, daarbij woorden van dank sprekend tot allen, die tot de totstandkoming ervan hadden medegewerkt, de hulp" der gemeente Zandvoort, de aannemers en opzichters, en niet in het minst de heer v.d. Wolk, die, als directeur van de Buttens bierbrouwerijen, en exploitant van de Ruttens cafetaria's en Hecks Lunchrodms, geen ogenblik-geaarzeld had, hotel „De Schelp" te gaan exploiteren voor de ontvangst van uit Indië gerepatrieerd«n, daarbij op energieke wijze bijgestaan door den heer Broekman, secretaris van de brouwerij. Hij schetste vervolgens de chaos die 'door de Duitsers was aangericht in de beide gebouwen van de stichting 's Zomers Buiten, zowel te Soestduinen als te Zandvoort, welke schade zó 'erg was, dat men zich aanvankelijk afvroeg, of deze nog wel ooit te herstellen zou zijn. Ruim 200 gerepatrieerden zijn thans in 't comfortabele hotel ondergebracht, de stichting zal niet aarzelen, wanneer zou blijken, dat na intrek van de nog ongeveer 150 gasten, die men nog verwacht van enkele boten, die nog onderweg zijn, nog gebrek aan onderdak zou bestaan, óók haar stichting te Soestduinen -ter beschikking van de stichting Nederland helpt Indië te stellen, (applaus) Moge het onderdak, dat onze gerepatrieerden in de stichting te Zandvoort hebben gevonden zó zijn, dat ze weer spoedig eigen huis en haard zullen kunnen stichten, daarna zal dit herstel gaan beantwoorden aan haar eigenlijke bestemming, n.l. een goed hotel voor minder gespekte beurzen, waaraan speciaal te Zandvoort zulk een grote behoefte bestaat, zo besloot de heer v.d. Sluis zijn openingsrede. De heer Terpstra vertolkte de dank van het gemeentebestuur te Amsterdam -en de heer Koning namens het landsbestuur van de Stichting Nederland helpt Indië, waarna burgemeester van Alphen er zijn blijdschap over uitsprak dat Zandvoort in staat mocht zijn, daadwerkelijk te kunnen meehelpen het leed van onze gerepatrieerden enigszins te kunnen verzachten door dit prachtige onderkomen in deze heerlijke omgeving. De talrijke aanwezigen werden hierna, nadat hen een thé was aangeboden, in de gelegenheid gesteld het gehele gebouw te bezichtigen. Inderdaad zijn moeite noch kosten gespaard, dit hotel te maken tot hetgeen het thans geworden Is, alle overdadige luxe en weelde vermijdend, doch uiterst praktisch, comfortabel en geriefelijk ingericht, met een zéér goede keuken

en geselecteerd, voor hun taak berekend personeel, dat 'onder leiding van den en de Heer van Dijk en diens echtgenote die werden aangesteld als 'beheerders, en volkomen ter zake kundig zijn, alles doen om het de gasten zoveel mogelijk naar de zin te maken. Wij twijfelen dan ook niet, of de heer Van Dijk zal in Zandvoort zéér spoedig een populair en graag gezien persoon zijn. Een hotel, zoals er veel meer aan 'onze kust en speciaal in onze badplaatsen zouden  moeten verrijzen, omdat ook en speciaal de minder met aardse rijkdom bedeelden hier zullen vinden, waarnaar men reeds zolang gezocht heeft  een prima onderkomen en een prima verzorging tegen een betrekkelijk geringe  betaling. Reeds thans kan .iedereen van het prima restaurant gebruik maken en er een zeer goed diner bestellen, of op het ruime terras met haar prachtige uitzicht op de duinen de dorstige keel laven. Onze hartelijke gelukwensen .vergezellen de voortvarende exploitanten, onze populaire badplaats mag zich gelukkig prijzen dit *hans spoedig populair wordend hotel 11 'bezitten, 't Is de glansrijke verbouwing  van hetgeen met durf, energie en voor voort varenheidt  te bereiken valt en een der eerst voltooide objecten in het plan van de wederopbouw.


Voor de bevolking van Zandvoort bracht naarmate de oorlogsmaanden voorbij ging. ging het leven niet meer zoals het ging velen moesten noodgedwongen Zandvoort verlaten ook de N.S.B. leden moesten op een gegeven moment Zandvoort verlaten dit had een grote impact op Zandvoort huizen werden afgebroken de kustlijn moest helemaal kaal zijn zodat men op zee niet kon zien of er bewoning was aan de kust er werden vele bunkers gebouwd in dorp zo waren er verschillende bunkers op de Boulevard en in dorp bij het oude postkantoor was een schuilbunker voor de bevolking .Marisstraat en Brederode straat werden voorzien van vele bunkers. mijnenvelden achter de schelp en Zandvoort zuid werden gelegd door de Duitsers ook de verlengde Haltestraat kwamen mijnen .zie kaart waar de mijnen gelegd werden.

Er  was een gebrek aan alles ook aan voedsel en kleding daarom waren er voedsel en kleding bonnen met zo,n bon kon men bij de melkboer of tabak zaak rook waar krijgen er was veel illegale handel met de voedsel bonnen hieronder ziet u Amateur tabak een redelijke kwaliteit tabak en je had nog veel slechtere onderstaande foto, was van een redelijke kwaliteit tabak

ZANDVOORTERS  DIE IN DUITSLAND MOEST WERKEN HADDEN HET NIET GEMAKKELIJK LEEST U MAAR EENS WAT HIJ MEEMAAKT EIND 1943

 verzameling  E.scholtenlo

 Canadezen brachten sigaretten mee tijdens de bevrijding deze werden massaal uitgedeeld

bij gebrek aan echte boter was dit een uitkomst

verzameling  E.scholtenlo


Gebrek aan tabak bracht men ertoe om amateur tabak te gebruiken rookte niet slecht volgens velen die we hebben gesproken.

 verzameling  E.scholtenlo

In eerdere releases op de dozen was er een inscriptie "Foreign Made", die na de oorlog werd vervangen door de "USSR Made."Deze lucifers werden erg veel gebruikt door de canadezen die in Zandvoort waren gelegerd.

verzameling  E.scholtenlo

Na de oorlog waren de lucifers op rantsoen de bekende zwaluw lucifers waren onderhand voorzien van een label zoals dat liet zien in 1947


verzameling  E.scholtenlo


Ook kaarsen waren moeilijk aan te komen de gouda fabriek die kaarsen maakten deed zijn best maar het bleek moeilijk in die tijd.

verzameling E.scholtenlo


Zweeds brood werd gedropt nadat de oorlog bijna was afgelopen de bevolking hunkerde naar voedsel met toestemming van de Duitsers mochten de geallieerden Zweeds brood uitwerpen voor de bevolking

collectie E.scholtenlo


 De burgemeester ontving op 18 november 1942 bericht dat hij met ingang van 11 november was ontslagen .Hij werd opgevolgd door N.S.B. er ,Ziegler die tevens burgemeester van Bloemendaal was.

 TOT IN 1941 MOCHTEN DE LOKALE BEWONERS DIE IN HUN UITOEFENING VAN HUN BEDRIJF NOG HET DUIN IN MET EEN BIJZONDERE AUSWEIS DIT WAREN MEESTAL ZANDVOORTERS  EEN TEELLANDJE HADDEN  GROENTEN EN AARDAPPELEN NA DIE PERIODE MOCHT HET NIET MEER


NA DE OORLOG MOCHT JE NIET ZOMAAR NAAR ZANDVOORT IN JUNI 1945 HAD JE DEZE PAS NODIG OM NAAR ZANDVOORT TE GAAN  

 verzameling  E.scholtenlo

verzameling  E.scholtenlo


In de nacht van 4 en 5 augustus werd de joodse synagoge opgeblazen de daders werden nooit opgepakt. eigenlijk was van af dat moment voor de joden steeds gevaarlijker aan het worden de joden mochten niet meer op strand komen en in café,s waren verboden ruiten werden bij de joden ingegooid en brand gesticht


Zandvoort was de eerste gemeente eind  maart 1942 die joden vrij was er bleken geen joden meer in Zandvoort te wonen sommigen waren ondergedoken in Zandvoort maar uiteindelijk werden ook zij opgepakt en weggevoerd.

Een aantal inwoners werkten voor de bezetter deels om huizen te slopen en deels om uitzetting te voorkomen .hieronder enkele namen van inwoners die werkten voor de bezetters wel of niet noodgedwongen.

De eindbalans werd in mei 1945 opgemaakt. Er werden 176 arbeiderswoningen, 281 middenstandswoningen, 29 herenhuizen, 75 villa’s, 3 badinrichtingen, 2 sanatoria, 16 pensions, 20 hotels, 19 bergplaatsen, 1 flatgebouw met 50 appartementen, 6 garages, 35 zomerwoningen met hoofdgebouw, 36 winkelhuizen, 15 cafés, 1 politiepost en 1 watertoren tot en met de fundering afgebroken

 


soms werd er in het begin van de oorlogsjaren protest liedjes en spotprenten  gemaakt maar dat was snel verdwenen toen de bezetter hard ging optreden.


FOTO a.koper

strand zandvoort


 

klik op foto voor vergroting 

Voor Zandvoort had dit grote gevolgen. Op 23 mei 1942 werd de toegang tot het strand voor de hele bevolking verboden en ook kwam er een verbod om voor de kust te vissen. Met prikkeldraad werd de hele kust afgezet. Sperrgebiet noemde Duitsers het afgezette terrein.

  • Bedank voor de  foto Joyce Hoezee 


Bevrijding van Zandvoort

 


bron G.OZ. genootschap oud Zandvoort de klink

tijdens  de oorlog en vlak daarna deden de bevolking speldjes  op hun jas. Dat deden ze om te laten zien dat ze erg van het koning huis hielden  de speldjes waren gemaakt van muntstukken en hun beeltenis was uit geveild  .hadden klik voor vergroting.
In ons volgende hoofdstuk zullen we het hebben over de brits indien waar dat toe leidde zie u in een ander menu. 


Bordelen in Zandvoort


Er werden een tweetal bordelen in Zandvoort opgericht  hier mochten alleen de buitenlandse troepen komen Er was geen toegang voor de Duitse Weermacht .In Zandvoort werd het Weermachtbordeel gevestigd in twee huizen aan de Parallelweg, achter het leegstaande kindertehuis "Groot Kijkduin".


Zandvoort behoorde tot een  van de 12 plaatsen waar in 1943 door de Duitse bezetter bordeel, Puff, werd ingericht. , Zandvoort,. De leger eenheden  in die plaatsen   bestonden in hoofdzaak uit soldaten bestonden uit   krijgsgevangen gemaakte soldaten in Duitse dienst . Eind 1944 werd  ook in Wassenaar en Scheveningen een Puff gevestigd. Aanleiding tol de stichting, onder toezicht van de SD, was de geïsoleerde situatie waarin de soldaten zich in deze plaatsen bevonden, het grootste deel van dc bevolking geëvacueerd en daardoor weinig vertier. Een verkrachting zaak in de omgeving van Schagen door een aantal militairen - de schuldigen werden op bevel van de SD geëxecuteerd - versnelde de uitvoering  Een bijkomend voordeel van de Puff's was het terugdringen van hel aantal gevallen van geslachtsziekte onder de troepen. In Zandvoort werd het Wehrmacht-bordeel gevestigd in twee huizen aan de Parallelweg, achter het leegstaand kindertehuis "Groot Kijkduin". C. Kuijper sr schreef hierover in zijn reeks "Zandvoort in Bezettingstijd*, het volgende: " De Puff was uitsluitend bestemd voor de Georgiërs.( UIT ONLANGS GEVONDEN DOCUMENTEN  HEEFT DE ZANDVOORTSEBUNKERPLOEG ONTDEKT DAT OOK ANDERE BUITENLANDSE TROEPEN WELKOM WAREN IN DE PUFF) Er was geen toegang voor de Duitse Wehrmacht, uitsluitend de Russen mochten naar binnen. Er waren een twintigtal meisjes, allen chique in de kleren en het ontbrak hen aan niets. Aan het hoofd stond een vervaarlijk uitziende dikke bazin, die "Mutti" werd genoemd. Bij haar inkopen in het dorp werd zij altijd vergezeld van een venijnig uitziende hond, een Pekinees van groot formaat, die Churchill heette, waarschijnlijk omdat hij altijd de tanden liet zien ". Mijn persoonlijke herinneringen zijn die van tientallen rennende soldaten, op zondagmiddag na afloop van de filmvoorstelling in "Monopole. Vanuit de bioscoop  de hoek om en de Parallelweg in om aan te sluiten in de rij. Een typisch oorlog verschijnsel het in de rij staan! Dat "veilig vrijen", een hedendaagse slogan, toen als militaire noodzaak beschouwd werd en niet alleen op papier ("Verkehr nur mit Gummischutz" zoals op de toegangskaarten  vermeld stond) maar uit de enorme berg gebruikte condooms die in een zaal van "Groot Kijkduin" gestort waren. Dat zie je dan als je vanuit dat leegstaand kindertehuis wel eens wil zien wat in die huizen aan de overzijde  te beleven was, tot grote woede van de "Puff Multi" en de rennende soldaten hetgeen tot een overhaaste aftocht leiddeRONTONDE

Lees de tekst onder de foto,s

Op 25 januari 1941 hoorde George Kiefer  het geluid van een vliegtuig met haperende motoren, het kwam overzee vanaf Engeland richting Zandvoort en het vliegtuig was geraakt door Engels geschut. Ter hoogte van Grandhotei Wust , gelegen aan de NoordBoulevard  maakte het toestel een buiklanding op het strand. De klap was zo hevig dat de mitrailleur, die in het voorste cockpit gedeelte zat, losbrak en honderd meter verder rechtop in het zand kwam te staan.De Loejlioeck. Boulevard de Farauge 46


De heer Kiefer stond op dat moment op het balkon van zijn kamer, links onder de toren in de Loefhoeck, is naar beneden gerend en heeft gelijk zijn fiets gepakt om naar het strand te gaan en het toestel te gaan bekijken. Tegelijk met hem kwam politie-agent Aard van Waardenburg aan. De 4 inzittenden konden het toestel heelhuids  verlaten. Om de schrik te 134 te komen hebben zij daarna bij het café van Karl Stein, dat op de hoek lag van de dr. Smitsstraat met de Boulevard de Favauge, een borrel gekregen.
De Heer Kiefer vertelde nog dat het vlak daarna behoorlijk begon te vriezen en dat het vliegtuig er nog geruime tijd in de vloedlijn vastgevroren gelegen heeft. Het leuke van het feit was dat hij na de oorlog, in de jaren 1960, de piloot van het vliegtuig sprak. De piloot wilde namelijk zijn vrouw de mooie oude watertoren laten zien en kwam aan bij de huidige water-toren. Hij zag gelijk dat dit niet de toren was waar hij zo vaak omheen gevlogen was (de toren was voor hem namelijk een markeringspunt op zijn route naar zijn thuisbasis Schiphol) en besloot bij het nabijgelegen restaurant van de heer Kiefer nader te informeren. Toevallig sprak hij daar de heer Kiefer aan, die hem vertelde getuige geweest te zijn van het hele gebeuren. De heer Kiefer heeft hem toen verteld dat zijn landgenoten de toren hadden opgeblazen. De piloot is nadien overgeplaatst naar het Middellandse Zee gebied.
Junkers Ju88 A5
Weer enige tijd later: juli 2013, liet ik mijn broer Cees de foto's van het vliegtuig zien. Hij is kenner van vliegtuigen en wist mij gelijk te vertellen welk type het was. Daarnaast heeft hij de archieven van Defensie geraadpleegd en het bleek dat er op 25 januari 1941 een Junkers Ju88 A5 II/KG30 (KG = Kampfgeschwader) was neergekomen op het Zandvoort se strand. Ondanks het feit dat de distinctieven bedekt waren, is op basis van het embleem op de romp onder de cockpit op te maken bij welke eenheid het vliegtuig thuis hoorde. Het vliegtuig was van 20 september 1940 tot 22 mei 1941 gestationeerd op vliegbasis Gilze-Rijen maar had blijkbaar een tijdelijke thuisbasis op de luchthaven Schiphol.
 De eenheid toen onder bevel stond van Hauptmann (Kapitein) Sigmund-Ulrich Freiherr von Graven-reuth
.

 verzameling  E.scholtenlo

schadeloosstelling

Alleen schade aan tastbare goederen werd als oorlogsschade aangemerkt, zoals schade aan onroerend goed, bedrijfsuitrusting, handelsvoorraden, huisraad en vaartuigen. Andere vormen van inkomensschaden - zoals verlies van inkomsten of werk, of verlies van geld, waardepapieren of effecten - vielen buiten de schaderegelingen. Bij een uitkering werd niet uitgegaan van de vervangingswaarde van de goederen, maar van de vooroorlogse waarde, met als peildatum 9 mei 1940. Daarop werd ook nog een bedrag aan afschrijving in mindering gebracht 

 verzameling E.scholtenloNa de oorlog werden diverse voertuigen opnieuw hergebruikt om de toeristen te vermaken hieronder een Dukw  een voertuig dat zowel  in zee als op land ingezet kon worden hier een naoorlogse foto  van een Dukw  met toeristen erin

info dukw

DE DUKW BETER BEKEND ALS DE DUCK WAS EEN ZES WIEL AMFIBIE VOERTUIG WAT ZOWEL OP ZEE ALS OP LAND KON RIJDEN DE DUKW IS GEBRUIKT IN DE TWEEDE WERELDOORLOG VOOR TRANSPORT VOOR GOEDEREN EN VOOR TROEPEN DEZE DUKW WERD OVERAL GEBRUIKT IN ALLE GEBIEDEN WAAR DE OORLOG WOEDE TEGENWOORDIG WORD DEZE GEBRUIKT OM TOERISTEN TE VERMAKEN .ZANDVOORT HAD VELE JAREN EN DUKW WAARIN TOERISTEN EEN RONDJE OP ZEE KONDEN VAREN .

HONGERSNOOD

Hoewel er in Zandvoort weinig voedsel was leed men niet echt honger

Kachels waren bijna allemaal verdwenen dan werden door de mensen zelf een kacheltje in elkaar gezet dit is dan een zogenoemde noodkacheltje

verzameling E.scholtenlo

NSB KINDEREN IN ZANDVOORT


 

Plaatsing van N. S. B. meisjes in gezinnen.

Zandvoorders, Naar U' allen bekend zal zijn, is het gebouw van de Amsterdamsche. vacantiekolome aan de Kostverlorenstraat, sinds enkele weken ingericht tot tehuis voor gewezen N.S.B.-meisjes. Ruim 100 meisjes zijn hier thans ondergebracht en hun. aantal groeit nog elke week, zodat, indien daartoe toestemming wordt verkregen, binnenkort ook de Clara-stichting wegens plaatsgebrek, mede in gebruik zal worden genomen. De stichting, die ressorteert onder den. P. O. D., staat in direct, contact met het" Departement van Justitie. De meisjes, die hier worden ondergebracht, zijn van 15—21 jaar oud, uit verschillende klassen en standen. Men treft er boerinnetjes uit Drente, naast onderwijzeressen uit Amsterdam en Rotterdam, arbeiderskinderen, naast meisjes uit zeer gegoede kringen. Roomsen Katholieken, Protestanten en van andere godsdienstige overtuigingen. Het zijn allen meisjes, die kortere of langere veroordeling moeten ondergaan, omdat ze lid waren van Jeugdstorm of andere organisaties der N. S. B. In de meeste gevallen dus meisjes, die op H, 15 jarigen leeftijd door hun ouders naar de N. S. B. zijn gedreven, zonder dat de meesten van hen de draagwijdte van deze handeling beseften. Met de Directrice van dit tehuis zijn thans besprekingen gevoerd, om deze meisjes weer langzamerhand in de maatschappij terug te Brengen, en hen te
het eentonige leven in het tehuis moet veranderen plan opgevat  om  bij,diverse..gezinnen, voorlopig alleen in . Zandvoort, als hulp  in dei huishouding onder, te brengen de vraag naar diens meisjes is erg  toegenomen de vraag overtreft hier verre het aanbod., Hier komt, voor dit steeds dringender wordende vraagstuk , een., oplossing, die niet_ zonder, meer,- opzij gezet,- mag worden. We .lossen door de plaatsing van deze meisjes dit vraagstuk van het grote tekort, aan -goed huishoudelijk personeel, althans voorlopig, gedeeltelijk op, al zal het zwaartepunt hier moeten vallen, op de, sociale en opvoedende taak die hiervoor.  als werkgeefsters, ik zou willen, zeggen als ouders en opvoeders, is weggelegd. ik  pleit niet voor opname in Uwe gezinnen en ik  dring er niet op aan, ik leg u de mogelijkheid voor. Er wordt zoveel, gesproken momenteel over vergevingsgezindheid  en verzoening; hier is eert mogelijkheid voor voor, U  Onze ex-gevangenen en ontslagenen uit, de concentratie-kampen. laten in  dit opzicht een heel ander geluid, horen. Ons- land heeft den naam, een Christelijk landje zijn. Laat ons dit tonen. door het  toepassen  van de Christelljke naasten liefde  wij handelen hierdoor, ik weet het zeker, in.den geest^ van onze gevallenen, van hen, die hun leven gaven, voor de grote zaak van onze vrijheid. Medelijden met deze meisjes wordt niet gevraagd. U moet ze ook niet, nemen uit medelijden, alstublieft' niet. Ze zijn er niet mee gebaat en zouden,,, dat ook niet wenschen Orden tucht moeten er zijn, evenals, die  moeten zijn bij de opvoeding van Uw kinderen. In de eerste plaats 

 

klik hier om terug te gaan naar het hoofdmenu