collectie E.scholtenlo

collectie E.scholtenlo

Luchtwachtpost 4Y1 in Zandvoort was ondergebracht in de oude Commando bunker van batterij Zuidzand onderdeel van de Atlantikwall

collectie E.scholtenlo

 

Oprichting Korps Luchtvaartdienst . . IT'S IN THE AIR . . 


 

Woensdagavond j.l. had onder auspiciën van de plaatselijke afdeling van het Nationaal Instituut „Steun Wettig Gezag"  in ,.Ons 'Gebouw'' aan de Brugstraat een bijeenkomst plaats, welke ten doel had te komen tot de oprichting van een „post Zandvoort" van 'het Korps Luchtwacht Dienst (K.L.D.) Tijdens deze bijeenkomst, waarbij de Kapitein der Luchtstrijdkrachten  en tevens Commandant van Groep 4 van de Luchtwacht Dienst J. de Groot, een uiteenzetting gaf over het doel en de organisatie van hét K-L.D., werden drie geluidsfilms vertoond door de filmdienst van de L.S.K- Op deze rolprenten komen wij aan het slot van dit verslag nader terug. De heer P. Brune, secretaris van „Steun 'Wettig Gezag", opende bij ontstentenis van de voorzitter, de hr Looman, de vergadering, welke door pl.m. twintig 'belangstellenden werd bijgewoond. Aan de uiteenzetting van Kpt. de Groot ontlenen wij het volgende: Doel van het Korps Luchtwacht Dienst. Het K.L.D. is een reserve dienst, die ten doel heeft in e.v. oorlogs omstandigheden een waarschuwings apparaat te zijn voor de luchtstrijd krachten, wanneer vijandelijke vliegtuigen naderen. De enkele Radarstations, welke Nederland 'bezit, kunnen wel de nadering van vliegtuigen vaststellen, indien deze op een bepaalde hoogte vliegen, doch deze stations zijn niet in staat zeer laag vliegende toestellen   te signaleren en evenmin kunnen zij soort en type bepalen. Dit laatste is evenwel noodzakelijk voor het nemen van effectieve tegenmaatregelen door de luchtstrijdkrachten.

Organisatie. Op het ogenblik is men in ons land bezig aan het opbouwen van dit  melding systeem systeem, dat in totaal 275 posten omvat. Elke post heeft ongeveer 16 man nodig, waarvan er in tijd van oorlog steeds twee dienst doen. Zij zijn uitgerust met een z.g. „hoek meetapparaat" en een telefoon. Hun taak berust in hoofdzaak op 't door geven aan de 'Centrale post (Voor N.Holland.: Alkmaar) van naderen de vijandelijke machines, met vermelding van een zo nauwkeurig _ mogelijke opgave van aantal, vliegrichting, soort en type. Voor deze 275 posten (verdeeld over 8 Luchtwachtgroepen) zijn speciaal 'hoge punten in ons land gekozen. Zij liggen ongeveer 14 km van elkaar De Zandvoortse post is een der bunkers van de voormalige Kriegsmarinc stellingen ten Zuiden van het dorp.
Werkwijze in vredestijd en voorwaarden. Op het ogenblik bepaalt men zich dus tot het oprichten van deze posten (het werven van het benodigde personeel) en het coördineren van de dicht bij elkaar gelegen posten. Dit
laatste om een doeltreffende en efficiënte instructie van de leden te bewerkstelligen. Zo vormen Zandvoort;-Haarlem-Hoofddorp een kring, waar» bij afwisselend in elk der drie ge noemde gemeenten twee uren per week (des avonds) wordt geoefend. 'De instructies zullen voornamelijk gericht zijn op het beoefenen van de vliegtuig herkenning en het aanleren  van vaardigheid in het hoekmeter. Voor het vliegtuig herkenning  heeft men verschillende „tests" ontworpen ,welke de instructie avonden veelal het karakter geven van een „puzzelavond". Aangezien de Luchtwacht Dienst een ongewapend onderdeel is, krijgen de leden in beginsel dus geen militaire opleiding. Er bestaat evenwel in de toekomst gelegenheid tot deelname aan schietoefeningen zo men dit wenst. Men verbindt zich  bij contract voor de tijd van twee jaar.
Het Rijk doet iets terug. Kpt. de Groot zei  dat de liefde niet van één kant kan komen en dat het Rijk bereid is voor de hierboven omschreven dienst iets terug te doen. Leden van het K.L.D. ontvangen: 1. Een bescheiden vergoeding ter bedrage van   1 gulden per instructieavond voor een kopje koffie en een sigaretje. (Vervoerskosten zijn er niet, want zij die bv.. van Zandvoort uit naar Haarlem of Hoofddorp moeten, reizen per autobus, die beschikbaar gesteld wordt doo de Luchtwacht Dienst.) 

meer info vind u op https://luchtwachttoren.nl